COOLSKILLS - cultural heritage as a fountain of modern youth skills

 • Coolskills

  Coolskills

PiMBP w Miechowie w bieżącym roku jako PARTNER  rozpoczęła 1 kwietnia 2021 r. realizację nowego, międzynarodowego projektu pod polską nazwą:

COOLSKILLS - dziedzictwo kulturowe jako źródło rozwoju nowoczesnych umiejętności młodzieży

(nazwa oryg.:  COOLSKILLS- cultural heritage as a fountain of modern youth skills)

finansowanego w ramach programu Erasmus+. Partnerstwa strategiczne na rzecz młodzieży.

Termin zakończenia realizacji projektu wyznacza data 31 marca 2023 r.

Celem głównym projektu jest wspieranie budowania potencjału osób pracujących z młodzieżą w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, kreatywności i innowacyjności w oparciu o edukację z zakresu kultury i dziedzictwa kulturowego.

Cele szczegółowe projektu:

 • Identyfikacja dobrych praktyk między partnerami z Polski, Łotwy i Czech w zakresie edukacji kulturalnej młodzieży wspierającej rozwój kompetencji społecznych, kreatywności i innowacyjności
 • Identyfikacja metod kształcenia młodzieży w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, kreatywności i innowacyjności
 • Wymiana wiedzy i doświadczeń między partnerami projektu w obszarze pracy z młodzieżą

 

Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie, a partnerami:

EDUcentrum, z.ú.- REPUBLIKA CZESKA  

Vidzemes Planosanas Regions - ŁOTWA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie - POLSKA

 

Instytucją kontraktującą jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji- Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Wartość projektu: 68 362 euro

Wartość dofinansowania: 68 362 euro

Grupa docelowa: pracownicy i współpracownicy lidera i partnerów projektu, odpowiedzialni za realizację działań i projektów w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji młodzieży w obszarze innowacyjności i umiejętności miękkich.

 

Zadania:

Projekt ukierunkowany jest na rozpoznanie metod, narzędzi, dobrych praktyk w zakresie edukacji kulturalnej i edukacji z zakresu dziedzictwa kulturowego młodzieży, które sprzyjają/ wzmacniają rozwój kompetencji społecznych młodzieży, myślenie kreatywne i innowacyjne. Kompetencje takie  w konsekwencji wzmacniają postawy przedsiębiorcze, przedsiębiorczość społeczną, aktywność społeczną. Projekt skupia się na 3 kompetencjach kluczowych:

 • Świadomość i ekspresja kulturalna
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność
 • Kompetencje społeczne i umiejętność uczenia się

 

Projekt skupia 4 partnerów, których wiedza i doświadczenie stanowią bazę spotkań międzynarodowych, szkoleń oraz opracowania produktów projektu- zestawu narzędzi edukacji młodzieży.

W projekcie zapanowano następujące zadania:

Międzynarodowe spotkania partnerów projektu (Transnational Partners Meeting, TPM)- spotkania projektowe, mające na celu koordynację projektem, monitoring postępów, wyznaczanie kierunków działań, wymianę doświadczeń. W projekcie przewidziano 3 spotkania, w Polsce, w Czechach, na Łotwie

Szkolenia międzynarodowe (Learning, Teaching, Training, LTT) - szkolenia personelu partnerów projektu:

 • CoolHERITAGE – dziedzictwo, jego aspekty i wpływ na rozwój umiejętności społecznych młodzieży (Miejsce: Łotwa)
 • COOLTURA – programy edukacji kulturalnej, narzędzia i praktyki oraz rozwój umiejętności społecznych młodzieży (Miejsce: Polska)
 • COOLSKILLS – umiejętności miękkie a rozwój przedsiębiorczości młodzieży i aktywności obywatelskiej (Miejsce: Republika Czeska)

 

Opracowanie rezultatów intelektualnych projektu (Intellectual outputs)

W projekcie powstanie Zestaw edukacyjny dla młodzieży COOLSKILLS zawierający:

 • narzędzie oceny kompetencji miękkich młodzieży
 • programy nauczania z zakresu edukacji kulturalnej i dziedzictwa dla młodzieży
 • Quiz edukacyjny- aplikacja mobilna do zastosowania w działaniach edukacyjnych dla młodzieży o tematyce związanej z kulturą i dziedzictwem

 

Organizacja działań upowszechniających (Dissemination events)

Partnerzy projektu zorganizują w swoich krajach wydarzenie, podczas którego będą promować zestaw edukacyjny dla młodzieży COOLSKILLS. Zestaw zostanie udostępniony na wolnych licencjach i będzie mógł być wykorzystywany przez różne instytucje pracujące z młodzieżą.

Efekty:

Efektem projektu będzie ww. Zestaw edukacyjny dla młodzieży COOLSKILLS.

Opiekunka projektu w FRDL MISTiA: Magdalena Szczudło

Script logo