RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że: 

 

Administratorem Pana/i Danych jest:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
z siedzibą: Plac Tadeusza Kościuszki 7, 32-200 Miechów

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

Przemysław Krupa
odo@biblioteka.miechow.pl
41 230 98 16

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

- udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych
- realizacji zawartych umów

Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

ciążący na administratorze obowiązek prawny,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne
(np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Pana/Pani dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. 

Okres przechowywania danych:

1. dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 5 lat od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony,
2. dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia,
3. dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych,
4. dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania,
5. dla danych w postaci wizerunku - nie dłużej niż jest to niezbędne do celu, w którym są przetwarzane, tj. maksymalnie przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania wizerunku,
6. dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.

Ma Pani/Pan prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

pobrane dobrowolnie. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.
W przypadku kontrahentów podanie danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Pani/Pana dane:

nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

Script logo