Regulamin

REGULAMIN POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII FIHEL W MIECHOWIE

(tekst ujednolicony)

 

REGULAMIN POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIECHOWIE (tekst ujednolicony) (Przyjęty Zarządzeniem nr 8/2022 Dyrektora Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie)

 

§ 1. ZASIĘG OBOWIĄZYWANIA

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel  w Miechowie, zwany dalej Regulaminem, obowiązuje we wszystkich agendach i  filiach Biblioteki.

 

§ 2. USTALENIA OGÓLNE

1. Prawo korzystania z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie, dalej zwanej Biblioteką, jest ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem opłat, które mogą być pobierane, zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r.,poz.642 z późn. zm.):
a) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne (koszty przesyłki);
b) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
c) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
d) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
e) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.

2. Z usług Biblioteki mogą korzystać:
a) osoby dorosłe zainteresowane wypożyczaniem książek przy poszanowaniu zasad niniejszego Regulaminu,
b) osoby małoletnie na zasadach określonych w § 2 ust. 3.

3. Użytkownik Biblioteki ma prawo do:
a) wypożyczania książek, w tym książki mówionej,
b) korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu,
c) korzystania z komputerów.

 

§ 2 PROCEDURA ZAPISU

1. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna.

2. Przy zapisie do biblioteki osoba zgłaszająca się jest zobowiązana do:
a) okazania dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz oświadczyć o aktualnym adresie zameldowania, zamieszkania lub adresie do korespondencji,
b) wypełnienia karty zapisu, poświadczenia podpisem prawidłowości danych i zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz odebrania bezpłatnej karty bibliotecznej.
c) w przypadku osób niepełnoletnich kartę zapisu podpisuje rodzic lub opiekun prawny, który również ponosi odpowiedzialność za niepełnoletniego Użytkownika.
Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na uznanie ewentualnych roszczeń prawnych Biblioteki za niezwrócone materiały biblioteczne.

3. Podanie przez Użytkownika danych kontaktowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu nie jest obligatoryjne, ale ułatwi kontakt i umożliwi korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4. Użytkownik otrzymuje tylko jedną kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze wszystkich placówek Biblioteki, w których funkcjonuje elektroniczne wypożyczanie zbiorów bibliotecznych.

5. Utratę karty bibliotecznej użytkownik zgłasza w dowolnej agendzie, co spowoduje zablokowanie konta i uniemożliwienie korzystania z niej przez osoby trzecie. Koszt wystawienia nowej karty ponosi Użytkownik. Nową kartę wydaje się Użytkownikowi po wypełnieniu przez niego zgłoszenia o utracie lub zniszczeniu karty według wzoru na - Załączniku nr 2 do Regulaminu oraz okazaniu dowodu tożsamości. Z opłaty tej zwolnieni są Użytkownicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia.

6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

7. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma kierowane do Użytkownika na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone.

8. Po upływie 3 lat od dnia zaprzestania korzystania z materiałów bibliotecznych oraz usług Biblioteki Użytkownik zobowiązany jest do ponownego wypełnienia karty zapisu.

9. Biblioteka, na pisemny wniosek Użytkownika, usunie jego dane z bazy Użytkowników, o ile nie posiada on w stosunku do Biblioteki nieuregulowanych zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu.

10. Biblioteka oferuje usługę zdalnego zapisu, który uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień. Wypożyczenie materiałów może nastąpić dopiero po wypełnieniu i podpisaniu karty zapisu w Bibliotece.

11. Biblioteka oferuje Użytkownikom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub starszym, zamieszkałym w Miechowie bezpłatną usługę pn. „Książka do domu". 

 

§ 3 UDOSTĘPNIANIE NA ZEWNĄTRZ

1.  Podstawą do korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej, honorowanej w całej sieci bibliotecznej.,

2. Czytelnik w jednej placówce może jednorazowo wypożyczyć 5 woluminów na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Maksymalny limit wypożyczeń we wszystkich placówkach wynosi 15  wol. książek i 2 inne media.

3. Wszyscy Czytelnicy Biblioteki mogą korzystać z funkcji zamawiania i rezerwowania książek. Pozostali użytkownicy katalogu muszą wcześniej skorzystać z funkcji zdalnego zapisu.

4. Zdalny zapis uprawnia do korzystania z usług rezerwacji i zamówień. Wypożyczenie zbiorów może nastąpić dopiero po osobistym zapisie w Bibliotece.

5. Rezerwacja materiału bibliotecznego daje pierwszeństwo w jego wypożyczeniu.

6. Funkcja zamawiania dotyczy wydań, które aktualnie są wypożyczone lub zarezerwowane, funkcja rezerwowania dotyczy książek, które są dostępne w bibliotece.

7.  Zarezerwowane lub zamówione książki należy odebrać w ciągu 5 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie ulegnie unieważnieniu.

8. Biblioteka za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadamia Czytelnika o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych książek, jednakże brak powiadomienia nie zwalnia Czytelnika z obowiązku terminowego zwrotu książek.

9. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych Czytelników, lub ustalić krótszy termin wypożyczenia, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym Czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje.  

10. Prolongaty można dokonać bezpośrednio w Bibliotece, telefonicznie lub po zalogowaniu się przez Czytelnika na jego koncie, w katalogu elektronicznym Biblioteki.

11. Przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonej książki można dokonać trzykrotnie. Każda prolongata przesuwa termin zwrotu o 30 dni.

12. Termin zwrotu wypożyczonych materiałów wypadający na dzień zamknięcia Biblioteki przesuwany jest automatycznie na pierwszy dzień jej otwarcia przypadający po tym terminie.

13. Jeśli z przyczyn leżących po stronie Biblioteki niemożliwy jest zwrot lub prolongata materiałów, Biblioteka umarza opłaty za przetrzymanie należne za czas trwania przyczyny uniemożliwiającej zwrot lub prolongatę.

14. Kaucje od Czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
a) jeżeli Czytelnik nie jest stałym mieszkańcem województwa małopolskiego – kaucja zryczałtowana w wysokości 50 zł od jednej książki;
b) za szczególnie cenny egzemplarz dla biblioteki kaucja może być równa trzykrotnej cenie rynkowej egzemplarza.

16. Zwrot kaucji następuje w dniu zwrotu wypożyczonych pozycji.  Podstawą zwrotu kaucji jest oryginał dowodu jej wpłaty

17. Kaucja ulega przepadkowi na rzecz Biblioteki w przypadku nieuregulowania zobowiązań wobec Biblioteki lub, jeśli nie zostanie odebrana w ciągu 12 miesięcy od zaprzestania korzystania z wypożyczalni.

 

§ 4 WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

1. Biblioteka prowadzi wypożyczenia międzybiblioteczne, polegające na sprowadzaniu – na życzenie Czytelnika – książek z innych bibliotek działających w Polsce.

2. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za okres oczekiwania na zamówione książki.

3. Czas korzystania ze sprowadzonych książek określony jest wyłącznie przez bibliotekę, z której je prowadzono.

4. Książki sprowadzone z innych bibliotek są udostępniane wyłącznie na miejscu, w Czytelni książek przy Pl. Kościuszki 7. Czytelnik  pokrywa koszty sprowadzenia i odesłania książki oraz koszt  korespondencji związanej z wypożyczeniem.

 

§ 5 PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych Biblioteka pobiera karę pieniężną, według zasad określonych w Cenniku, stanowiącym -  Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Czytelnik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w związku z nieterminowym zwrotem materiałów  bibliotecznych pokrywa ich koszt. W przypadku osób niepełnoletnich koszty te pokrywa osoba poręczająca.

3. Czytelnikom do 16 roku życia nie jest naliczana opłata w żadnym z działów Biblioteki.

4. Opłaty za nieterminowy zwrot pobierane są niezależnie od tego czy zostało wysłane upomnienie.

5. W przypadku udokumentowanej, niezależnej od Użytkownika lub niezawinionej niemożności zwrotu w terminie wypożyczonego materiału, a także ze względu na ważny interes społeczny, Dyrektor PiMBP w Miechowie podejmuje na podstawie osobnej procedury, decyzje o nie naliczeniu opłaty bądź naliczeniu opłaty w niepełnej wysokości.

6. Użytkownikom, którzy podczas zapisu podali adres poczty elektronicznej Biblioteka przed upływem terminu zwrotu materiałów wysyła przypomnienie o konieczności zwrotu. Powiadomienia niniejsze mają jedynie charakter pomocniczy oraz informacyjny i ich niedostarczenie do skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika nie stanowi podstawy do obniżenia bądź anulowania nałożonej opłaty za przetrzymanie materiałów. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej Użytkownik winien niezwłocznie podać aktualny adres obsłudze lub zmienić go samodzielnie poprzez edycję danych swojego konta.

7. Jeżeli Czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Biblioteka może zablokować jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto Czytelnika jest zablokowane, a ponadto, jeżeli Czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu wypożyczonych zbiorów lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6  UDOSTĘPNIANIE NA MIEJSCU W CZYTELNI

1. Ze zbiorów Czytelni można korzystać tylko na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza.  

2. Czytelnik korzystający z Czytelni powinien:
a) zgłosić chęć skorzystania ze zbiorów czytelni dyżurującemu bibliotekarzowi,
b) okazać kartę biblioteczną w celu wpisania danych do rejestru odwiedzin.

3. Czytelnik ma prawo do korzystania z publikacji, które są jego własnością, pod warunkiem wcześniejszego  zgłoszenia tego faktu bibliotekarzowi.

 

§ 7 POSZANOWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania udostępnionych mu zbiorów bibliotecznych.

2. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem lub udostępnieniem.  Zauważone uszkodzenia powinny być odnotowane przez bibliotekarza w opisie  dokumentu.

3. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych odpowiada  Czytelnik.

4. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia zbiorów bibliotecznych czytelnik powinien dostarczyć  pozycję tego samego autora o tym samym tytule i tym samym lub późniejszym roku wydania.

5. W przypadku niemożliwości zwrócenia tej samej pozycji Czytelnik może, za zgodą i w porozumieniu z bibliotekarzem:
a) dostarczyć inną pozycję przydatną Bibliotece, o wartości odpowiadającej aktualnej cenie rynkowej niezwróconej pozycji lub
b) uiścić opłatę w wysokości aktualnej ceny rynkowej niezwróconej pozycji.

6. W przypadku wypożyczenia dzieła wieloczęściowego i niezwrócenia lub zniszczenia jednej części Czytelnik odpowiada tak jak za niezwrócenie lub zniszczenie całości dzieła.

 

§ 8  STANOWISKA KOMPUTEROWE I INTERNET

1. Biblioteka udostępnia komputery i Internet przede wszystkim w celach informacyjnych i edukacyjnych, a w szczególności informacji bibliotecznej i bibliograficznej.

2. Do korzystania z komputerów uprawieni są użytkownicy po okazaniu karty bibliotecznej w celu wpisania danych do rejestru odwiedzin. Wpisu do rejestru dokonuje bibliotekarz.

3. Stanowisko komputerowe udostępnia się użytkownikowi na czas nieprzekraczający 1 godziny,  który może być przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera.

4. Dźwięk odtwarzany podczas pracy komputera może być emitowany tylko przez słuchawki.

5. Użytkownik ma prawo do kopiowania danych na nośniki elektroniczne bądź ich wydrukowania. Sporządzenie wydruku jest odpłatne zgodnie z cennikiem stanowiącym - Załącznik nr 1 do Regulaminu.

6. Użytkownikowi nie wolno:
a) instalować programów i zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na stanowiskach komputerowych,
b) wykorzystywać komputerów zainstalowanych w Bibliotece do gier, czatów, wyszukiwania informacji o treści niezgodnej z obowiązującymi przepisami lub obrażającej uczucia innych (pornografia, treści rasistowskie itp.),
c) wykonywać czynności naruszające prawa autorskie twórców,
d) wykorzystywać komputerów Biblioteki i Internetu do prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy zarobkowej.

7. Bibliotekarz ma prawo monitorować czynności wykonywane przez użytkownika podczas pracy przy komputerze. Jeżeli uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z Regulaminem, bądź  inne niepożądane ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.

8. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest usunąć zapisane przez siebie dane.

9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić  bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.

10. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym  odpowiada materialnie użytkownik.

  

§ 9  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU UCZESTNIKA IMPREZ BIBLIOTECZNYCH

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie, pl. Kościuszki 7, 32-200 Miechów, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 1/2000, NIP 659-14-18-101, REGON 290 016 909.

2. Dane osobowe, gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę, wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Działania te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Biblioteka może, na pisemny wniosek Użytkownika usunąć jego dane osobowe z bazy użytkowników, o ile nie posiada on nieuregulowanych zobowiązań w stosunku do Biblioteki wynikających z niniejszego Regulaminu , a Czytelnik jest zobowiązany do zwrotu karty bibliotecznej - Załącznik nr 3 do Regulaminu.

6. Dane osobowe są przechowywane do 10 lat po ustaniu korzystania ze zbiorów o ile wszelkie zobowiązania wobec Biblioteki zostały uregulowane, na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 z pozn.zm o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

7. Dane osobowe są przetwarzane automatycznie.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi oraz Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: odo@biblioteka.miechow.pl.

10. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie bibliotecznej Uczestnicy wyrażają zgodę na  przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres e-mail) będą jednak przetwarzane przez Bibliotekę w celach marketingowych,  przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

11. Organizator zastrzega sobie prawo utrwalenia przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych.

12. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika  zgody na nieodpłatne wykorzystanie swojego  wizerunku w wyżej wymienionym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczenie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych, np. na stronie internetowej prowadzonej przez Bibliotekę lub publikacjach.

13. Zabrania się Uczestnikom rejestrowania dźwięku, fotografowania i filmowania imprezy oraz rozpowszechniania materiałów dydaktycznych bez zgody Organizatora.

 

§ 10  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania mediów i pozostałego mienia Biblioteki oraz do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

2. W czytelniach oraz przy korzystaniu z komputerów zabrania się  korzystania z telefonów komórkowych, prowadzenia głośnych rozmów oraz spożywania posiłków i napojów.  We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

3. Bibliotekarz może odmówić obsługi użytkownika nie stosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny.

3.Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki.

4. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

5. Dyrektor  ma prawo zamknąć Bibliotekę na określony czas lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

6. Bieżące komunikaty adresowane do czytelników umieszczane są na stronie www.biblioteka.miechow.pl oraz w poszczególnych agendach i filiach Biblioteki.

7. Skargi i wnioski czytelnicy mogą przekazywać dyrektorowi Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miechowie, Pl. Kościuszki 7.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych PiMBP w Miechowie

Cennik opłat pobieranych od czytelników przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Fihel w Miechowie

 

I. Opłaty za usługi

a) odbitka kserograficzna, wydruk z komputera czarno-biały A4 – 0,30 zł / str. - jednostronnie, 0,25 zł / str. – dwustronnie
- wydruk grafiki, format A6 – 1,00 zł,
- wydruk grafiki, format A5 – 2,00 zł,
- wydruk grafiki, format A4 – 4,00 zł,

b) laminowanie:
- 95 mm x 65 mm (wizytówki) – 1,50 zł;
- 216 mm x 303 mm (A4) – 3,50 zł

II. Wydanie nowej karty bibliotecznej - 5 zł

III. Wypożyczenia międzybiblioteczne

Sprowadzenie zamówionych przez czytelnika materiałów w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych  - opłata pocztowa za przesyłkę

IV. Kaucja za wypożyczone materiały biblioteczne

Jeżeli Czytelnik nie jest stałym mieszkańcem województwa małopolskiego oraz przy wypożyczaniu zbiorów szczególnie cennych bibliotekarz może ustalić kaucję. Wysokość kaucji zależy od wartości rynkowej wypożyczanego materiału i nie może być niższa niż 50 zł. Dokładną wysokość kaucji ustala bibliotekarz w zależności od wartości książki.

V. Opłaty (kary umowne) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

1. Opłata za przetrzymanie książek i płyt z nagraniem tekstu literackiego (audiobook lub filmu), ponad termin ustalony  w regulaminie – 0,07 zł od jednego woluminu (egzemplarza) za każdy rozpoczynający się dzień.

2. Za wysłane upomnienie pisemne Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 3,60 zł.

  

                                                                                                                

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych PiMBP w Miechowie

 

Zgłoszenie o utracie lub zniszczeniu karty  bibliotecznej

 

Imię i Nazwisko ..............................................................

Adres zamieszkania: .......................................................

 

Niniejszym zgłaszam zniszczenie, zagubienie, kradzież* mojej karty czytelnika nr.................................... i zobowiązuję się do uregulowania opłaty za wydanie duplikatu karty przy jej odbiorze.

 

Miechów, dnia..............................................................                                             Podpis osoby zgłaszającej.........................................................

 

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych PiMBP w Miechowie

 

Wniosek o usunięcie danych osobowych
z Bazy Użytkowników Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie

 

Imię i nazwisko ..............................................................

Adres ............................................................................

PESEL ...........................................................................

 

Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ja  niżej podpisany zwracam się z wnioskiem o zaprzestanie  przetwarzania moich danych osobowych oraz całkowite usunięcie  danych ze zbioru danych  Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie.

٭niepotrzebne skreślić
NazwaDataRozmiar
regulamin_korzystania_ze_zbiorow_i_uslug_pimbp_miechow_2022.pdf

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług PiMBP im. Marii Fihel w Miechowie

2024-05-17 09:40687.58 KB
cennik_uslug_pimbp_na_rok_2024.pdf

Cennik usług PiMBP na rok 2024

2024-01-11 15:44207.96 KB
Script logo