Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.biblioteka.miechow.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PiMBP w Miechowie.
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PiMBP w Miechowie.
 • nie wszystkie hiperłącza mają nadane tytuły.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki tła itp.,
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie,
 • wyszukiwarka indeksująca treści na stronie,
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB,
 • możliwość podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Strona nie posiada:

 • wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie narzędzi walidujących zgodność strony ze standardami WCAG, narzędzi sprawdzających treść oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika PiMBP w Miechowie.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Przemysław Krupa.
 • E-mail: kontakt@biblioteka.miechow.pl
 • Telefon: 41 230 98 16

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Fihel w Miechowie
 • Adres: Plac Kościuszki 7, 32-200 Miechów
 • E-mail: dyrektor@biblioteka.miechow.pl
 • Telefon: 41 230 98 16

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Główny PiMBP w Miechowie, Pl. Kościuszki 7

Do budynku można bezpośrednio dojechać.
Wejście główne dostępne jest zarówno dla osób niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych.
Korytarze oraz schody w budynku są ogólnodostępne. Schody wyposażone w poręcze. Budynek nie posiada wind.
W budynku znajduję się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych – barierki przy toalecie, kran dostosowany do osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Budynek Filii nr 1 w Miechowie, ul.  M. Konopnickiej 21

Pomieszczenie zlokalizowane są na I piętrze.
Budynek nie posiada wind.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Budynek Filii w Bukowskiej Woli 46

Do budynku można bezpośrednio dojechać.
Pomieszczenie zlokalizowane są na parterze.
Budynek nie posiada wind.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Budynek Filii w Zagorzycach 8

Do budynku można bezpośrednio dojechać.
Pomieszczenie zlokalizowane są na parterze.
Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza online.

Script logo