Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w woj. małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych

 • Projekt33

  Projekt33

 

Źródło finansowania projektu

 • Nazwa Programu Operacyjnego
  MRPO – Małopolski Regionalny Program Operacyjny
 • Numer i nazwa Osi Priorytetowej
  1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy
 • Numer i nazwa Działania
  1.2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego

 

Opis projektu

 • Tytuł projektu: Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych.
 • Rodzaj projektu: Budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, ochrony zdrowia, turystyki, edukacji, oświaty, gospodarki komunalnej.
 • Numer i nazwa tematu priorytetowego: Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.).
 • Forma finansowania: pomoc bezzwrotna.
 • Miejsce realizacji projektu: województwo małopolskie, powiaty: gorlicki, miechowski, nowosądecki, nowotarski, olkuski.

 • Liczba czytelników, którzy w 2009 roku korzystali z ich zbiorów to 88 404 osoby, a zbiory będące w posiadaniu tych bibliotek to 1 258 889 woluminów.
 • Partnerzy projektu zdecydowali się na stworzenie zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami. Działania inwestycyjne będą obejmować zarówno zakup wymaganego sprzętu (komputerów) wraz z instalacją i oprogramowaniem, jak również wdrożenie systemu informatycznego dla 33 bibliotek i ich filii.
 • Każda z bibliotek gminnych razem z filiami będzie tworzyła centralny katalog zawierający, zależnie od przyjętych przez bibliotekę założeń, bazę zasobów i/lub bazę bibliograficzną. Jednocześnie każda z bibliotek będzie pracowała z centralną bazą czytelników gminy.
 • Dla wszystkich baz zostanie uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwoli na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz w powiecie.
 • Projekt w dużej części opiera się na istniejących w placówkach zasobach komputerowych, które będą wykorzystane do projektu. Dlatego biblioteki poprzez projekt uzupełniają swoje wyposażenie jedynie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wdrożenia systemu.

 

Oddziaływania projektu

 • Wysoki poziom dostępności do usług publicznych.
 • Podniesiona jakość obsługi czytelników bibliotek gminnych, poprzez standaryzację i automatyzację usług i zdalny dostęp do baz danych.
 • Zwiększony zasób zbiorów poprzez wirtualne połączenie zasobów 33 placówek.
 • Powiązanie technologii ICT z tradycyjnymi obszarami wiedzy.
 • Zwiększony dostęp do informacji i wiedzy.
 • Zrealizowana unijna polityka zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i wiejskich w zakresie dostępu do usług bibliotecznych.
 • Zwiększony dostęp do usług publicznych przez osoby niepełnosprawne.
 • Stworzone możliwości zdobywania informacji i wiedzy niezależnie od statusu materialnego, pochodzenia społecznego i geograficznego.
 • Wyeliminowane niekorzystne podziały społeczne.

 


 

Członkowie zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i Powiatu Gorlickiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanego systemu informacji i zarządzania zbiorami 33 bibliotek publicznych w województwie małopolskim z użyciem technologii teleinformatycznych”.

Biblioteki powiatu miechowskiego otrzymały 114990,19 zł dofinansowania przy wkładzie własnym 39104,67 zł, w tym PiMBP w Miechowie otrzymała 43776,55 zł dofinansowania przy wkładzie własnym 14721,28 zł.

Celem projektu, realizowanego od stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. było wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych do zarządzania zbiorami bibliotecznymi 33 bibliotek z 5 powiatów małopolski: gorlickiego, miechowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i olkuskiego (85 łącznie z filiami). Dla wspomnianych bibliotek został uruchomiony portal internetowy z multiwyszukiwarką, która pozwala na równoczesne przeszukiwanie wszystkich baz katalogowych (http://www.projekt33.sowwwa.pl/).

W ramach projektu dla bibliotek powiatu miechowskiego zakupiono ogółem 16 licencji nowoczesnego programu bibliotecznego SOWA 2 oraz 14 komputerów stacjonarnych z czytnikami kodów kreskowych. Dla Gminy i Miasta Miechów zakupiono:

 • 8 licencji programu bibliotecznego SOWA 2, w tym:
  • PiMBP w Miechowie – 5
  • Filia Osiedlowa – 1
  • Filia w Bukowskiej Woli – 1
  • Filia w Zagorzycach – 1

 

 • 9 komputerów stacjonarnych z czytnikami kodów kreskowych, w tym:
  • PiMBP w Miechowie – 6
  • Filia Osiedlowa – 1
  • Filia w Bukowskiej Woli – 1
  • Filia w Zagorzycach – 1

 

 • 1 drukarkę termotransferową do drukowania kodów kreskowych dla PiMBP w Miechowie.
Script logo