„Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

 • „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

  „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

Działając na rzecz rozwoju zasobów ludzkich Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Fihel w Miechowie (Lider projektu) wspólnie z Miechowskim Towarzystwem 1163 Roku (Partner projektu) realizowała na terenie powiatu miechowskiego, w okresie od 01.11.2009 do 28.02.2010, projekt pt. „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna” ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Działanie 9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Koordynatorami całego przedsięwzięcia byli: ze strony PiMBP w Miechowie Maria Słuszniak, dyrektor PiMBP w Miechowie zaś ze strony Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku, Włodzimierz Barczyński, zastępca Przewodniczącego Zarządu Miechowskiego Towarzystwa 1163 Roku.

Projekt był odpowiedzią na inicjatywę lokalnych organizacji z trenu powiatu miechowskiego podejmujących działania na rzecz kultury i dziedzictwa regionalnego, gminnych ośrodków kultury, lokalnych władz oraz przede wszystkim środowiska nauczycielskiego, którzy dostrzegają konieczność rozwijania świadomości uczniów w zakresie dziedzictwa narodowego i regionalnego.

Projekt wiązał się bezpośrednio z ochroną i kształtowaniem lokalnej tożsamości kulturowej i regionalnej ziemi miechowskiej oraz wspierał realizację edukacji regionalnej na II i III etapie kształcenia (gimnazja i szkoły średnie).

Projekt był skierowany do 22 nauczycielek i nauczycieli gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu miechowskiego oraz do 33 uczennic i uczniów tych szkół.

Celem Projektu było uaktywnienie nauczycieli i uczniów dla podejmowania twórczych zadań związanych z opracowywaniem materiałów dydaktycznych i metodycznych z zakresu edukacji regionalnej.

Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów – 5 spotkań po 4 godziny, po których opracowany był podręcznik „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”, ukazującego specyfikę społeczno-kulturalną i przyrodniczą poszczególnych gmin powiatu miechowskiego.

 

Szczegółowym celem projektu było:

 • kształtowanie tożsamości lokalnej i regionalnej wśród uczniów szkół gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu miechowskiego,
 • upowszechnienie wiedzy o własnej ojczyźnie lokalnej i rodzimej tradycji wśród uczniów i mieszkańców powiatu miechowskiego poprzez opracowanie i wydanie podręcznika do realizacji edukacji regionalnej nakierowanego na specyfikę społeczno-kulturową i przyrodniczą poszczególnych gmin powiatu miechowskiego,
 • wzrost kompetencji 15 nauczycielek i 7 nauczycieli do realizacji zajęć z edukacji regionalnej oraz do kształtowania wśród uczniów tożsamości kulturowej.

 


 

Efektem końcowym pracy było wydanie książki: „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna” nawiązującej swoim tytułem do nazwy projektu. Z tej okazji 30 marca 2010 r. w sali lustrzanej Starostwa Powiatowego w Miechowie odbyła się konferencja podsumowująca całokształt pracy i promująca książkę, która jest niewątpliwie dziełem edytorsko złożonym i bogatym źródłem informacji o powiecie miechowskim, pod względem gospodarczym, przyrodniczym, a także traktującym o pradziejach, tradycji, oraz zabytkach z podziałem na poszczególne gminy. Źródłem tym bardziej cennym ze względu na fakt, iż ziemia miechowska była dotąd uboga w tego typu publikacje i materiały dydaktyczne, co jak słusznie zauważyła pani Maria Słuszniak jest odwrotnie proporcjonalne do bogactwa dziedzictwa narodowego regionu.

O pracy nad książką pod kątem merytorycznym, oraz o jej zawartości opowiedział przy pomocy prezentacji multimedialnej Włodzimierz Barczyński. Książka na którą bibliotece udało się pozyskać ze środków EFS ponad 48 tyś. złotych ukazała się w nakładzie 5 tysięcy bezpłatnych egzemplarzy. Wszyscy uczestnicy projektu z rąk Marii Słuszniak i przedstawicieli władz samorządowych oprócz słów uznania i podziękowań otrzymali certyfikaty wraz z egzemplarzem książki.

 • „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

  „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

 • „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

  „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

 • „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

  „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

 • „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

  „Ziemia miechowska – moja mała ojczyzna”

Script logo